ต้นทุนวัสดุคงคลัง

การจัดการสต๊อกที่ดี เราจะต้องรู้ว่าสินค้าที่เก็บอยู่ในสต๊อกนั้น มีต้นทุนเท่าไหร่ คุ้มกับการจัดเก็บหรือไม่ ซึ่งการคำนวณต้นทุนวัสดุคงคลังนั้น มีส่วนประกอบคร่าวๆดังต่อไปนี้   ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้วัสดุหรือวัสดุหรือสินค้านั้นๆมา (Item Cost) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ประกอบด้วย ราคาวัสดุหรือวัสดุหรือสินค้า ค่าขนส่ง ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าภาษีศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณวัสดุคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงที่ แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อจะยิ่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อได้แก่ ค่าเอกสารใบสั่งซื้อ ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งวัสดุหรือสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและเอกสาร ค่าธรรมเนียมการนาของออกจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) เป็นค่าใช้จ่ายจากการมีวัสดุคงคลังและการรักษาสภาพให้วัสดุคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณวัสดุคงคลังที่ถือไว้และระยะเวลาที่เก็บวัสดุคงคลังนั้นไว้ ได้แก่ … Continued