โปรแกรมสต๊อกสินค้า ที่ดีและเหมาะกับธุรกิจของคุณ

โปรแกรมสต๊อกสินค้า ที่ดีจะถูกออกแบบให้เหมาะสม และสามารถรองรับการบริหารจัดการทุกกิจกรรมภายในคลังสินค้า รวมทั้งยังต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบซอฟท์แวร์บริหารงานธุรกิจอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่

มาตรฐานของระบบโปรแกรมสต๊อกสินค้า ที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของคลังสินค้า โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

การรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่ทำต่อเนื่องมาจากการจัดซื้อซึ่งจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ (Purchase Order) เป็นข้อมูลการนำเข้า (Input Data) ซึ่งทำให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสต๊อกสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณเท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้อคือใคร และกำหนดการส่งสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ เมื่อรับสินค้าเข้าระบบแล้วก็จะจัดทำ Barcode เพื่อระบุรายละเอียดของสินค้านั้นๆ

การเก็บสินค้า (Put-away) ระบบจะตรวจสอบในฐานข้อมูลว่าสินค้าชนิดนั้นๆ สมควรจะจัดเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บไหน ซึ่งจะมีการคำนวณจากขนาดของพื้นที่และชั้นเก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ำหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะนำมาเก็บหรือไม่ และจำแนกประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ต่อจากนั้นระบบจะทำการกำหนดลำดับงานและเส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม เมื่อสินค้าได้ถูกจัดเก็บแล้ว ระบบจะต้องสามารถบันทึกว่าสินค้าชนิดนั้นๆ จัดเก็บอยู่ในพื้นที่จัดเก็บใดด้วยระบบ Barcode

 

โปรแกรมสต๊อกสินค้า

หยิบสินค้า (Order picking) เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะออกไปหยิบสินค้าที่กำหนดไว้ตามใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า (Order) โดยระบบจะมีการระบุรายละเอียดต่างๆ ของสินค้ารวมทั้งตำแหน่งที่อยู่ของสินค้า แม้ว่าสินค้าอาจอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆ หลังจากหยิบแล้วพนักงานจะตัดสินค้าออกจากตำแหน่งนั้นๆ ด้วยระบบ Barcode และจะนำกลับมาที่จุดส่งของเพื่อดำเนินการตรวจเช็ค และจัดส่งต่อไป

การกำหนดสถานะสินค้า (Stock Status) ระบบจะต้องสามารถแบ่งแยกสถานะของสินค้าได้ สถานะของสินค้าอาจแบ่งเป็นดังนี้

  • สินค้าพร้อมใช้ หรือพร้อมขาย (Unrestricted Stock)
  • สินค้ารอการตรวจคุณภาพ (Quarantine Stock)
  • สินค้าห้ามจำหน่าย (Blocked Stock)

กระบวนการนับสต๊อกตามรอบของสินค้า (Cycle count) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถทำการตรวจนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยอาศัยการประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบ Real time หรือสามารถตรวจนับในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ Cycle count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile network ซึ่งจะใช้การตรวจนับด้วยระบบ Barcode

Physical Stock Count ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถทำการตรวจนับสินค้าทั้งหมดแบบ blind count ได้โดยอาศัยการประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบ Real time การทำ Physical Stock Count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile network ซึ่งจะใช้การตรวจนับด้วยระบบ Barcode

 

โปรแกรมเงินเดือนและบริหารงานบุคคล-EZY-HR